Browsing: வஙகய

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து அதன் மதிப்பில் பாதியை இழந்த போதிலும், 2017 இல் Bitcoin ஒரு விதிவிலக்கான காளை பருவத்தைக் கொண்டிருந்தது, இதன் விளைவாக, Cryptocurrency சந்தையில் விலைகள் முன்னோடியில்லாத அளவை எட்டியது. இந்த பேரணியானது…