Browsing: சர

இலக்கு தொழில் சுருக்கம் மற்றும் இலக்கு அமைத்தல் ஒரு ஆராய்ச்சி நிலைக்கு ஈர்க்கக்கூடிய விண்ணப்பத்தை உருவாக்க, நீங்கள் முதலில் ஒரு முதலாளியைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இவை கட்டாயம் உங்கள் இலக்குகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் இணைந்திருங்கள். நீங்கள்…